Ingrida Vaňková: Nejde len o to robiť kultúru, cieľom je transformovať tvár mesta

Ako prebieha hodnotenie projektov na európskej úrovni, medzi ktoré patrí aj projekt Prešov EHMK 2026? Opýtali sme sa členky tímu Ingridy Vaňkovej, ktorá je vysokoškolskou pedagogičkou, členkou národných a medzinárodných vedeckých, vzdelávacích a rozvojových projektov, hodnotiteľkou projektov, expertkou na monitorovanie projektov a v neposlednom rade prekladateľkou.

Aká je tvoja úloha pri projekte EHMK?
V rámci prípravy kandidatúry mesta Prešov na EHMK 2026 mám viacero úloh. V prvom rade úzko spolupracujem s autorom projektu - Matúšom Bincom - na vypracovaní celkovej koncepcie zastrešujúcej projekt ako celok a jeho jednotlivé aspekty, ako sú napríklad koncepcia výstavby kultúrneho programu, komunikačná stratégia, SWOT analýza, stratégia rozvoja publika, atď.
Keďže projekt je výsledkom niekoľkomesačnej práce početného tímu odborníkov z rôznych oblastí kreatívneho priemyslu, mojou ďalšou úlohou je v spolupráci s autorom projektu zjednotiť prezentácie jednotlivých projektových návrhov a vecných zámerov do jednotnej projektovej rétoriky.

Čo označuje pojem projektová rétorika?
Projektová rétorika je výber a usporiadanie jazykových prostriedkov, akými je prezentovaný projektový zámer. V prípade projektu EHMK môžeme túto rétoriku nazvať ako „projektový punk”. Rétorika musí byť zrozumiteľná pre odborníkov z kreatívneho priemyslu, eurokomisára, lokálneho aktivistu, kritika, zanieteného milovníka kultúry, úradníka i bežného Prešovčana, ktorý sa chce len dozvedieť, čo nové vymysleli v rámci „toho EHMK”. Na dosiahnutie takéhoto efektu - aby bol projekt napísaný na odbornej úrovni a pritom bol zaujímavý aj pre bežného čitateľa - má v rámci tvorby projektu dôležitú úlohu expert lingvista.

Je pre teba spolupráca na projekte EHMK výzvou?
Keďže projekt kandidatúry mesta Prešov na EHMK bude predložený v slovenskom a v anglickom jazyku, mojou úlohou bude aj samotný preklad textu. V tejto súvislosti môžem ako jazykovedec, translatológ a prekladateľ povedať, že preklad textu, akým je bidbook Prešov 2026 (pozn. termín pre projektovú dokumentáciu EHMK) je pre mňa veľmi zaujímavou prekladateľskou výzvou. Preklad v tomto prípade určite neznamená výmenu slovenského slova za anglické slovo, t.j. sémantický preklad. Mojou úlohou je vytvoriť funkčný preklad v Eurolekte, čo je angličtina používaná v inštitúciách a geopolitickom priestore EÚ. Táto angličtina sa líši od britskej a americkej angličtiny v tom, že je očistená od kultúrnych špecifík USA a Spojeného kráľovstva a obohatená o globalizačné špecifiká EÚ, preto je prístupná pre ľudí z rôznych kultúr a krajín v rámci EÚ. V rámci funkčného prekladu je dôležité transformovať slovenský text na text EÚ vzhľadom na jeho funkciu a účel, čo znamená, že text písaný v Eurolekte by nemal znieť slovensky. A toto je už naozaj expertízna úloha pre prekladateľa, nie pre prekladač.
V neposlednom rade je mojou úlohou počas celého procesu tvorby projektu nahliadať na tento proces ako osoba, ktorá má skúsenosti s hodnotením projektov, a teda čítam bidbook cez „okuliare hodnotiteľa”.

Ako sa na projekt pozerá cez „hodnotiteľské okuliare”?
Bidbook EHMK Prešov 2026 už teraz vnímam ako jedinečné dielo zrodené z obrovského entuziazmu prešovských umelcov, vizionárov kreatívneho priemyslu, aktivistov a nadšencov. Každý z nich má jedinečnú perspektívu videnia vecí, originálny štýl ich prezentácie, čo je veľmi obohacujúce, lebo vďaka tomu vznikol unikátny projekt.
Z mojej hodnotiteľskej skúsenosti viem, že hodnotiteľ pozerá na projekt cez istý rámec hodnotiacich kritérií a striktne vymedzených pravidiel hodnotenia v prípade ich plného, čiastočného a nulového naplnenia. V tejto súvislosti sú dôležité dva pojmy, t.j. kohézia a koherencia projektu. Kohézia projektu znamená, že všetky jeho súčasti dávajú zmysel vzhľadom na stanovený cieľ, žiadna súčasť nie je nadbytočná a zároveň aj to, že v projekte nie je žiadna medzera, ktorá by znižovala šance na jeho realizáciu a naplnenie cieľov. Koherencia znamená to, že projekt je realizovateľný a je možné implementovať ho vzhľadom na reálnu situáciu. Tieto dva koncepty sú prítomné vo všetkých základných kritériách hodnotenia EÚ projektov. V procese vytvárania jednotnej projektovej rétoriky preto musíme mať vždy na pamäti tieto dva pojmy a myslieť na formulované kritéria, t.j. príspevok k dlhodobej stratégii v oblasti kultúry, kultúrny a umelecký obsah, európsky rozmer, širší dosah, riadenie, realizačné kapacity.

Ako vnímaš projekt Prešova v rámci kandidatúry na EHMK?
Bidbook EHMK Prešov 2026 nie je písaný prvoplánovo. Jeho koncepcia je výsledkom odbornej diskusie odborníkov nielen z kreatívneho priemyslu, ale aj historikov, politológov a kulturológov. Ako človeka z akadémie, ktorý robí interdisciplinárny výskum, ma nadchol spôsob formulovania hlavných tém kandidatúry mesta Prešov na titul EHMK 2026. Nejde totiž len o to robiť kultúru, cieľom je transformovať tvár mesta, jeho urbanistický vizuál a spôsob mestského života v Prešove prostredníctvom rapídneho rozvoja kultúry a investícií do kreatívneho sektora. Takýto zámer si teda vyžaduje pohľad na samotnú identitu mesta Prešov, ktorou je geografická, politická a kultúrna periféria Slovenska a EÚ. Pojem periférie sa v projekte vyskytuje ako určenie pozície Slovenska na mape Slovenska a EÚ, ako aj určenie istej situácie v kultúre a umení. Aj v rámci prešovskej kultúrnej scény vieme určiť, ktoré umenia sú centrálne a ktoré periférne.
Z môjho pohľadu príprava kandidatúry potvrdila ešte jeden veľmi dôležitý fakt, ktorý je obrovskou devízou mesta Prešov, t.j. veľmi kvalitný ľudský kapitál v podobe kvalitných umelcov a stratégov v oblasti kreatívneho priemyslu. Súčasťou otázok, na ktoré je v projekte potrebné odpovedať, je aj otázka týkajúca sa zapojenia lokálnych umelcov do kultúrneho programu. Dovoľte mi odcitovať z textu projektu: „Mnohé z projektov a koncepcií prezentovaných v tomto bidbooku sa nerodili len z dôvodu kandidatúry, ale sú výsledkom niekoľkoročnej práce na draftovaní veľkých kultúrno-kreatívno-ekonomických vízií prešovských kultúrnych vizionárov, umelcov a lokálnych kultúrnych organizácií. Prešovských lokálnych umelcov nie je nutné pozývať do plánovaných podujatí. Oni sú ich tvorcami. Bolestivý prešovský odliv mozgov má svoj zmysel. Kreatívci nielen odchádzajú, ale sa aj naspäť vracajú s neoceniteľným know-how.”

Projekt sa odovzdáva v polovici decembra - v akej forme a aké atribúty musí spĺňať?
Projekt EHMK Prešov 2026 je vypracovaný ako bidbook s atraktívnou grafikou v slovenskej a anglickej verzii. Jeho štruktúra sa vytvára ako odpovede na konkrétne otázky v rámci 6 kategórií: základné princípy a koncepcia, príspevok k dlhodobej stratégii, kultúrny a umelecký obsah, európsky rozmer, dosah, riadenie a schopnosť dosiahnuť ciele. V rámci týchto kategórií je potrebné napĺňať špecifické ciele, ako napr. rozšíriť rozsah, rozmanitosť a európsky rozmer kultúrnej ponuky v meste, a to aj prostredníctvom nadnárodnej spolupráce, či posilniť kapacitu kultúrneho sektora a jeho prepojenia s ostatnými sektormi. Taktiež je potrebné tvoriť bidbook s ohľadom na operačné ciele, ako napr. zlepšiť kultúrnu infraštruktúru, propagovať mesto a jeho kultúrny program, vytvoriť nové príležitosti pre účasť širokého spektra občanov na kultúrnych podujatiach, atď..

Má podľa teba Prešov na to, byť EHMK?
Práve spolupráca na príprave bidbooku s prešovskými umelcami, kultúrnymi stratégmi, architektmi, urbanistami, historikmi a ďalšími skvelými ľuďmi ma utvrdila v presvedčení, že Prešov na to naozaj má. Sústrediť kvalitný ľudský kapitál pre dosiahnutie schopnosti realizácie projektu je nesmierne náročné. Prešov má však to šťastie, že sa stretlo kvalitné zoskupenie Prešovčanov, ktorí vyvíjajú obrovské úsilie na prípravu špičkového bidbooku. Okrem toho tím spolupracuje aj s realizátormi projektu EHMK Košice 2013, takže projekt je pripravovaný aj s ohľadom na analýzu silných stránok a nedostatkov už zrealizovaného konceptu.
Nehľadiac na výsledok súťaže som presvedčená, že tím na prípravu kandidatúry použil celé svoje know-how. Je pre mňa preto cťou spolupracovať s týmito skvelými ľuďmi na tvorbe stratégie transformácie nášho mesta na moderné európske kultúrne centrum na periférii Európy. Nastane však chvíľa, kedy to nebude už len v rukách tímu. Myslím si však, že jeho členovia budú môcť byť hrdí na výsledok svojej práce, keďže túto víziu vytvárajú aj s ohľadom na situáciu hľadania iných zdrojov financovania, než je akcia EHMK.

Aká je tvoja vízia Prešova v roku 2026?
Na Prešov v roku 2026 sa pozerám z dvoch pohľadov. Ako Prešovčanke žijúcej v Prešove 35 rokov a mame dvoch detí mi na osude a budúcnosti Prešova naozaj záleží. V Prešove žijem so svojou rodinou preto, že sme si ho s manželom vybrali ako miesto na život, nie preto, že nemáme inú možnosť. Je to mesto dostatočne veľké a malebné zároveň, má svoju atmosféru a je príťažlivé. Je prajné pre rodinný život i život na voľnej nohe. Želám si, aby sa ďalej rozvíjalo a ponúkalo všetkým jeho obyvateľom i návštevníkom možnosť zažiť kvalitný mestský život práve tu.
Môj druhý pohľad na mesto Prešov je pohľad akademika. V rámci takzvanej medzinárodnej akademickej diplomacie je nesmierne dôležité prepojenie kvality univerzitného prostredia s kvalitou urbánneho priestoru a mestského kultúrneho života. Titul EHMK 2026 by mestu Prešov výrazne pomohol aj v priestore medzinárodnej akademickej spolupráce a diplomacie. V rámci prípravného obdobia i samotného roku 2026 je možné naplánovať medzinárodné akademické podujatia v prepojení s podujatiami EHMK 2026, čo by významne zvýšilo kredit mesta Prešov aj medzinárodnom akademickom prostredí.