Z periférie do Európy

Kandidatúra mesta Prešov na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 predstavuje pre naše mesto príležitosť na komplexnú transformáciu verejného života, hodnôt kultúry, mestského života a identity prostredníctvom realizácie multilaterálnych projektov prepájajúcich rôzne oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu.

EHMK 2026 vnímame ako možnosť bezprecedentnej zmeny v Prešove smerom k udržateľnému rozvoju v oblasti kultúry, zelenému udržateľnému mestu, rozvoju medzinárodných partnerstiev, budovaniu a posilňovaniu konceptov aktívneho občianstva, mestského života a starostlivosti o kvalitu života občanov i jeho návštevníkov.

Náš projekt, s ktorým kandidujeme na titul EHMK, sme nazvali Z periférie do Európy. Stojí na 3 pilieroch, o ktorých ste už počuli:

PERIFÉRIA – SOĽ – ZELENÉ UDRŽATEĽNÉ MESTO.

Čo všetko tieto pojmy predstavujú?


Pilier I. – Periféria
Periféria predstavuje koncept v mnohých podobách vyjadrujúci topografickú, historickú, ekonomickú aj kultúrnu pozíciu mesta Prešov v Európe. Pojem odkazuje na okraj, resp. hranu, a to bez akejkoľvek negatívnej konotácie. Periféria neznamená nutne menšiu významnosť. Pojem síce na jednej strane vyjadruje (o)pozíciu voči centru, na strane druhej však umožňuje kryštalizovanie hraníc a identity priestoru, resp. útvaru, ktorý má svoje centrum i okraj. Tak ako je Slovensko geografickou perifériou Únie, tak je Prešov geografickou perifériou Slovenska. Jeho pozícia voči centru sa môže síce charakterizovať ako vzdialená, ale táto schopnosť ohraničenia ho zároveň robí absolútne významným, („zvýznamňuje“ ho) s ohľadom na kryštalizovanie hraníc EÚ i Slovenska ako takého.

V aktuálnom čase, keď sú ohrozené demokratické inštitúcie v Poľsku a Maďarsku, Ukrajina je vyčerpaná niekoľkoročným konfliktom a Bielorusko pred niečím podobným stojí, je krajina ako Slovensko so súčasnými proeurópsky orientovanými predstaviteľmi štátu anomáliou strednej Európy. Krajiny na okraji únie, najmä na jej východnom okraji, dlhodobo čelia spochybňovaniu demokratických hodnôt a rovnakých práv pre všetkých svojich obyvateľov. Postavenie na okraji však nemusí automaticky znamenať byť na periférii záujmu a rovnako to nemusí znamenať ostať na periférii v zmysle prispievania do dialógu o budúcej podobe celého európskeho spoločenstva. Periférnosť mesta Prešov voči EÚ totiž predpokladá jeho „zvýznamňovanie“ s ohľadom na kryštalizovanie európskej identity v Schengenskom priestore. Periféria tak v rámci vytvárania európskej identity i priestoru predstavuje nevyhnutný prvok identity EÚ.

Mesto Prešov ako periféria identifikovaná v opozícii voči centru dlhodobo zažíva aj prirodzený ‛brain drain’ z radov umelcov, kreatívcov, vedeckých pracovníkov, ‛white collar’ pracovníkov a ďalších tvorivých odvetví. Ak sa však periféria „zvýznamní“ a stane sa priestorom pre rapídne generovanie kultúrnej „hmoty“ a kryštalizáciu diverzity prvkov vytvárajúcich život v danom priestore, ako je heterogenita perspektív a svetonázorov, hodnotová i kultúrna pluralita, potom sa stáva aj bodom priťahujúcim pozornosť všetkých tých, ktorí kvôli lepším šanciam opustili túto perifériu. V ich návrate je tak možné identifikovať dialektický charakter vzťahu centra a periférie. Tí, ktorí odišli z okraja do centra, prinesú vďaka „zvýznamneniu“ tejto periférie do jej priestoru axiologický a kultúrny obsah centra.

Množstvo Prešovčanov žijúcich v rôznych častiach starého kontinentu, ktorí reprezentujú silné prešovsko-európske zázemie, dokážu pri návrate na perifériu preniesť európske hodnoty naspäť do reálií svojho rodného mesta.


Pilier II. – Soľ
Soľ predstavuje v rámci našej kandidatúry historicky dôležitý a jedinečný symbol mesta a jeho kultúrneho a umeleckého života. Ukončený proces ťažby soli v meste zanechal dedičstvo v podobe fyzických stavieb a kedysi dominantný a rozpoznateľný priemysel by mal dnes poskytnúť svoje priestory budúcemu nosnému odvetviu. Historicky významnú značku soli, ktorá bola v minulosti vzácnou a cenenou komoditou, možno preniesť na kultúru ako exkluzívnu komoditu/korenie kreatívneho sektora. Značka Made in Prešov sa tak nemení, rovnako ani jej hodnoty a nadnárodné ambície, zmenou prechádza len produkt. Metaforicky – ak je soľ korením a starou exportnou komoditou, tak novým korením a vývozným artiklom je kultúra a kreatívny sektor. Solivary ako priemyselný priestor, kde sa varila soľ, sa v rámci projektu Prešov 2026 stanú miestom, kde sa bude „variť“ umenie a kultúra ako nový vývozný artikel pod značkou „Made in Prešov“. Priemyselné budovy Solivarov budú transformované na „fabriku“ kreatívneho priemyslu v súlade s projektom „Creative factory“ ako ďalším z nosných projektov Prešov 2026. Solivary sa stanú vlajkovou loďou kreatívneho priemyslu na periférii EÚ poskytujúcou priestory na vytvorenie:
Pilier III. – Udržateľné zelené mesto
Mestská kultúrna scéna Prešova je schopná prijať a rozvíjať dostupné zelené štandardy pri technológiách, logistike, organizovaní podujatí a na ďalších úrovniach produkcie a prezentácie kultúry a umení. Zároveň nositeľom zelenej témy môže byť kultúra ako propagátor alebo mediátor medzi európskymi a národnými rámcami a požiadavkami a obyvateľmi Prešova a prešovského regiónu. Kultúra nehovorí do vnútra sama k sebe, ale sprostredkováva dialóg medzi samosprávou, inštitúciami, nezávislými organizáciami a individuálnymi obyvateľmi. Práve kultúra ako nástroj pre transformáciu krajinného priestoru na svet človeka umožňuje aj dialektickú transformáciu zdanlivo výlučne ľudského sveta na priestor vytvorený zodpovednosťou človeka voči prírode. Kultúra môže byť hnacím motorom pre iniciáciu tejto zodpovednosti, na ktorej je založená proaktivita človeka smerom k prírode s ohľadom na kvalitu života budúcich generácií.

Naším cieľom je preto synergicky, naprieč všetkými oblasťami a témami, ktoré kandidatúra mesta Prešov rieši, poskytnúť maximálny prínos pre zdravie, kvalitný život v meste a na periférii, konkurencieschopnosť a udržateľnosť použitých riešení a inovačný ekologický a proeurópsky rast.

Vízia nášho rastu sleduje ciele udržateľného rozvoja. Týmto smerom chceme rozvíjať koncept SMART city, dekarbonizácie obývaných oblastí, udržateľnej spotreby a ochrany biodiverzity, podpory cirkulárnej ekonomiky popri poskytnutí kvalitného vzdelávania bez kategorizovania na sociálne, kultúrne či menšinové. Zmena sa týka nás všetkých a tak ako mesto Prešov reprezentuje pozitívny príklad súdržnosti početných menšín žijúcich na malom území, chceme aby mesto Prešov reprezentovalo zmenu a bolo príkladom takejto zelenej transformácie pre celú Európsku úniu.

Trojica základných konceptov našej kandidatúry je vzájomne prepojená v nosnom projekte Prešov 2026 – Zelený okruh, ktorý bude predstavený v samostatnom článku.